0
Košík
0 Kč

Obchodní podmínky

 
Obchodní podmínky společnosti KTS-AME s.r.o.
 
  1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky podrobně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.ame.cz .
 
S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
 
Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.ame.cz, je společnost KTS-AME s.r.o., Karla Čapka 60/13, Hradec Králové 500 02.
 
Místem plnění ze všech smluvních vztahů je KTS-AME s.r.o., Karla Čapka 60/13, Hradec Králové 500 02 a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené na www.ame.czurčené kupujícím v objednávce.
 
Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
 
Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
Spotřebitel - spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Kupující, který není spotřebitel - jedná se o osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 
Uzavření kupní smlouvy
Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.ame.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.
Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem.
V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.
Vyloučení odchylky ve smyslu ustanovení § 1732 NOZ se vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.
 
Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost KTS-AME s.r.o., Karla Čapka 60/13, Hradec Králové 500 02, nebo e-mail: reklamace@ame.czformou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
Na této webové stránce https://www.ame.cz/formular.pdfmůže spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající bankovní účet který prodávající uvedl ve formuláři pro odstoupení od smlouvy. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese KTS-AME s.r.o., Karla Čapka 60/13, Hradec Králové 500 02, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Přitom platí, že toto zkoušení slouží k tomu, aby se spotřebitel mohl seznámit s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží v takovém rozsahu jako by to bylo možné při koupi zboží v kamenném obchodě. Jakékoli jiné nebo další / širší použití zboží nad rámec shora popsaného vyzkoušení zboží již je používáním zboží, při němž se již snižuje jeho hodnota.
 
V níže uvedených případech spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
 
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (např. podlahové krytiny v rolích upravené na míru, rolety vyrobené na míru, topná tělesa vyrobená či na míru upravená atp.)
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
j) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.
 
Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stáhnutí https://www.ame.cz/formular.pdf
 
Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy
V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.
 
Doprava
Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách https://www.ame.cz/Cenik-dopravy.aspx
 
 
Platební podmínky
Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží řidiči nebo na jakémkoli výdejním místě.
Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající KTS-AME s.r.o. kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na pobočce prodávajícího, a to po potvrzení emailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno skladem.
Platební karty - velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu GoPay, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odesíláme nejpozději následující pracovní den. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemají přístup k údajům o Vaší kartě, vše je pouze v rukou GoPay.
 
 
Práva z vadného plnění
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající KTS-AME s.r.o. způsobil porušením své povinnosti.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu KTS-AME s.r.o., jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající KTS-AME s.r.o. vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající KTS-AME s.r.o. dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající KTS-AME s.r.o. odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající KTS-AME s.r.o. vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího KTS-AME s.r.o. na této adrese: Karla Čapka 60/13, Hradec Králové, 500 02.
 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem
Prodávající KTS-AME s.r.o. odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající KTS-AME s.r.o. odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.
Zboží, jehož povaha to vyžaduje, smí být vyzkoušeno či namontováno výlučně na antistatickém pracovišti; montáž zboží, jehož povaha to vyžaduje, musí být prováděna výlučně k tomu způsobilým odborníkem. V případě uplatnění práva z vadného plnění  takového zboží - bylo-li vyzkoušeno či namontováno, je třeba doložit splnění podmínek zkoušení nebo montáže na antistatickém pracovišti / či montáže k tomu způsobilým odborníkem.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající KTS-AME s.r.o. nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající KTS-AME s.r.o. nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese:
Adresa pro uplatnění práva z vad zboží, jakož i pro zaslání a osobní doručení zboží je: KTS-AME s.r.o., Karla Čapka 60/13, Hradec Králové 500 02
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající KTS-AME s.r.o. v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající KTS-AME s.r.o. v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 
 
Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem
Prodávající KTS-AME s.r.o. neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího KTS-AME s.r.o. za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.
 
Ceny a platnost nabídky
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající KTS-AME s.r.o. neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.
 
Slevy a slevové kupony
Prodávající KTS-AME s.r.o. poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové,). Každá sleva má pravidla pro užití.
V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající KTS-AME s.r.o. právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.
Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použitý prodávajícím KTS-AME s.r.o.
Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce KTS-AME s.r.o. právo odmítnout takovou slevu uznat.
V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitelem a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající KTS-AME s.r.o. právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.
V případě, že je hodnota slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.
 
Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu KTS-AME s.r.o. sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.
Po uskutečnění objednávky, bude předán e-mail zákazníka společnosti www.heureka.cz pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.
 
Závěrečné ujednání
Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu KTS-AME s.r.o. jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 13.3.2024
Obchodní podmínky a formulář pro odstoupení si můžete https://www.ame.cz/Podminky.aspx , https://www.ame.cz/formular.pdf